Tanulmányok

Loss Sándor:

Tanulmányok Loss Sándortól, IN: Szabadfalvi József (szerk.), Amabilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor emlékkönyv, Debrecen 20005, 19–136.

A jogbölcselet és a lélektan vonzáskörében: Pikler Gyula társadalom és jogbölcselete (1995)
A szokásjog értelme és a hagyományok értéke: Komaság és reciprocitás négy őrségi faluban (1996)
A finn kaale cigányok közösségi joga, a “vérbosszú” modell (1999)
A romákkal szembeni diszkrimináció Magyarországon (1999)
A törvény előtti egyenlőség elvének érvényesülése a büntetőeljárásban cigány és nem cigány terheltek esetén (2001)
A “cigány per” (2001)
Romani Kris a dél-békési oláhcigányoknál: Elmélet és gyakorlat (2001)

Nagy Janka Teodóra:    

academia.edu

 

Nánási László:

Vajna Károly élete és műve, Börtönügyi szemle 31:1 (2012), 73–89.

H. Szilágy István:

The Legal Anthropological Study of the Hungarian Roma Minority, Acta Juridica Hungarica 54:2 (2013), 156–163.

Stipta István: 

academia.edu

A Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet című tanulmánykötet méltatása, Jogtörténeti Szemle 11:3 (2009), 45–47.

The Main Tendencies of Hungarian Legal Historiography in the 20th Century and its Present Situation, Journal on European History of Law 1 (2011), 72–78.

Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke), IN: Gábor Máthé – Barna Mezey (Hrsg.), Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag, Budapest 2010, 99–130.

Bruckner Győző a miskolci jogakadémia dékánja, IN: Dobrossy István – Stipta István (szerk.), Bruckner Győző. A miskolci jogakadémia múltja és kultúrmunkássága 1919-1949, Miskolc 1996, 11–44.

Varga Csaba:

academia.edu

Krstic, D.: Pravni obitshaii kod Kutsha (The Customary Law of the District of Kutsha) Belgrad, 1979. 234 p. (Srpska Akademiia Nauka i Umetnosti, Balkanoloski Institut, posebna izdana, kniga 7.)Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 25 (1983), 255–257.

From legal customs to legal folkwaysActa Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 25 (1983), 454–459.

Népi jogszokástól a jogi népszokásigJogtudományi Közlöny (1981), 880–886.

Theory of law. Legal ethnography, or the theoretical fruits of inquiries into folkwaysSociologia del Diritto 37 (2010), 81–101.

Jogelmélet – jogi néprajz, avagy a szokásvizsgálódások teoretikus hozadékaTársadalomkutatás 26 (2008), 275–298.

From Legal Customs To Legal FolkwayTidskrift för rättssociologi 2 (1985), 39–48.