Category Archives: Könyvújdonságok

Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon

Bognár Szabina kötete egy interdiszciplináris, a néprajz, a jog, a történelem és a szociológia illetékességébe egyaránt illeszkedő kutatási terület történetéről szól, melynek elnevezése is zavarba ejtően sokféle: népi jogéletkutatás, jogszokásgyűjtés, jogi népszokáskutatás, jogi néprajz, jogi etnológia, jogi antropológia stb. Széles forrásbázisra (gazdag levéltári anyag, kutatói hagyatékok és több tudományterületet érintő publikációk) alapozva a 20. század eleji öröklési jogi gyűjtésektől a Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2011-es megalakulásáig veszi számba a kisebb közösségek normarendszereinek megismerését célul kitűző kutatási programokat. A kutatástörténeti összegzés nemcsak egy kézről-kézre járó kutatási tradíció eredményeinek értékelő bemutatására vállalkozik, hanem kitér a terminológiai kérdések tisztázására, valamint a nemzetközi párhuzamok bemutatására is. A szerző számba veszi az intézményesülés kerékkötőit, illetve megmutatja azt is, hogy a 20. századi Magyarországon a politika mikor és miként befolyásolta a különböző indíttatásból végzett vizsgálatokat, kutatói életpályákat.

 • Tartalomjegyzék
 • Kiadás éve: 2016
 • Kiadás helye: Budapest
 • Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság
 • Sorozat: Néprajzi értekezések 5.
 • Terjedelem: 275 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 168 x 238 mm
 • ISBN 978-615-80634-0-1

Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére

Kutatócsoportunk alapító tagját, Dr. Kajtár István DSc. emeritus professort 65. születésnapja alkalmából ünnepi kötettel köszöntötték kollégái, pályatársai, a barátok és a tanítványok. A kötet 30 tanulmányt ölel fel, ezek között műfajukat tekintve is változatos, kifejezetten jogtörténeti témájú és feldolgozású, történeti indíttatású, illetve történeti előzményekre kitekintéssel készült, valamint jelenkori, modern jogi, intézményi és dogmatikai kérdéssel foglalkozó munkák egyaránt megtalálhatók. Ez az egyébként izgalmas sokszínűség megnehezíti az írások mindegyikére megfelelőképpen illő közös jellemző megjelenítését, ekként a régi formulánál kifejezőbb címet nem is lehetne találni: Ut juris ordo exigit.

A szerzők Kajtár István jogi kari professzortársai és pályatársai, a hazai jog-történeti műhelyek doyenjei, a jogtörténet-tudomány jeles képviselői, a közös szeminárium két vezető grazi professzora, a pécsi jogi karon oktató barátok és tanítványok, köztük a jogtörténet-tudomány művelése iránt elhivatott legifjabb jogászkollégák.

Az ünnepi kötetek közreadása becses hagyomány. A tisztelgésen túl az ünnepi kötet a köszöntött tudós személye és munkássága révén a szűkebb-tágabb tudományos-szakmai kapcsolatok erősítését is szolgálja, miként a tudomány eredményes művelése ezt megkívánja.

 • Tartalomjegyzék
 • Szerkesztők: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné
 • Kiadás éve: 2016
 • Kiadás helye: Pécs
 • Kiadó: ID Research Kft / Publikon Kiadó
 • Terjedelem: 325 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 165 x 235 mm
 • ISBN 978-615-5457-69-2

Blazovich László: Demográfia, jog és történelem (Válogatott tanulmányok)

Dr. Blazovich László 70. születésnapja alkalmából szerkesztett könyve értékes példája annak, hogy az elhivatott tudósi életmű milyen szerteágazó, ugyanakkor a témák egymás mellé helyezésével mégis mennyire egységbe olvadó lehet. Kötetbe eddig jórészt nem rendezett tanulmányaiból széleskörű s nagy mélységű ismeret szerezhető a társadalomtörténet három kiemelkedő szegmenséről: a középkori népesedés-, jog- és várostörténetről. Mindez nemzetközi – különösen német, lengyel, litván és délszláv – környezetbe helyezve valósul meg, amely által az érintett magyarországi társadalmi folyamatok összevethetővé válnak Kelet-Közép-Európa más népeinek és államainak fejlődésével.
A szerző műveiből nem csupán az érett középkori demográfia-, etnográfia-, gazdaság-, valamint eseménytörténet tárul az olvasó elé, hanem mindezeknek a jogi eredetét és okait is részletesen bemutatja. Megtalálta a középutat, amellyel a jogintézmények históriája a széles értelemben vett társadalomtörténethez szervesen kapcsolható. E tekintetben tudományos módszere s eredményei ötvözik a mestere, Kristó Gyula nevével jegyzett szegedi középkor történeti és a Bónis György által örökül hagyott jogtörténeti iskola erényeit. Munkáit a tényszerű pozitivizmus mellett a humanizmuskori világlátás hatja át.

 • A kötet online elérhető a Hungaricana felületén
 • Kiadás éve: 2013
 • Kiadás helye: Szeged
 • Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
 • Sorozat: Dél-alföldi évszázadok 31.
 • Terjedelem: 459 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 175 x 245 mm
 • ISBN 978-963-88444-6-0

Örsi Julianna: Parasztvilág

Milyen szerepe van a vidéki létnek az ember életében? – kérdezik sokan manapság. A vidéket a maradisággal, a parasztot beszűkült látókörrel jellemzik. A Parasztvilág című könyv is mutatja, hogy ebben nincs igazuk. A hagyományos paraszti társadalomban olyan közösségek működtek, amelyek szabályozták az emberek életét, de ugyanakkor fogódzókat, sőt kitörési lehetőségeket is adtak számukra. A belső rendre időnként külső tényezők (háborúk, a technika fejlődése, az állam, rendszerváltás) is hatottak. A közösség ilyenkor újraszervezte önmagát. Mindez az egyes ember életsorsára is kihatással volt. Ilyenkor döntő lépésekre szánta el magát (lakóhelyet váltott, új foglalkozással próbálkozott, más emberekkel ismerkedett). Az egyén állandóan ápolta és bővítette kapcsolatait. Egyszerre volt jelen a mindennapokban a hagyomány és az újítás. Az ember akkor érezte magát biztonságban, ha a közösség befogadta és annak hasznos tagjaként élhette az életét.
E kapcsolatháló kialakulásáról, működéséről kapunk részletes információkat egy-egy közösség, egyén életének bemutatásával. Az adatok – legyenek akár az elmúlt évszázadokból valók, akár a mából merítődtek is – segítenek bennünket abban, hogy megismerjük a mára már eltűnt parasztvilágot. Nem nosztalgia mozgatja a szerzőt, hanem az az álláspont, hogy tanulmányozva a paraszti közösségek működését, emeljük át azokat a formákat, szabályokat, megoldási módokat a mába, amelyek hasznosíthatók. Ezek mintát, reményt adnak az elbizonytalanodó vidéki közösségeknek, a magányból kiutat kereső embereknek a boldoguláshoz.

 • Tartalomjegyzék
 • Kiadás éve: 2015
 • Kiadás helye: Túrkeve
 • Kiadó: Túrkevei Kulturális Egyesület
 • Sorozat: Alföldi Könyvtéka 10.
 • Terjedelem: 312 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 164 x 240 mm
 • ISBN 978 615 80046 0 2

Határjelek és hagyásfák. Szerk. Kothencz Kelemen

A ‘Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok’ című kötet 2014. decemberében jelent meg, mellyel a 70 éves Bárth János etnográfus-történészt, a kalocsai Viski Károly és a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet nyugalmazott igazgatóját köszöntötték barátai és tisztelői.

A kötet címe is jelzi azt, hogy a tanulmányok számos tudományterület (néprajz, történettudomány, művelődéstörténet, nyelvészet) határmezsgyéjét érintik. A klasszikus néprajzi témák (népszokás, néphit, vallási néprajz, táplálkozáskultúra, gazdálkodás stb.) mellett a jogi népszokás, a népi erkölcs témaköreiben is születtek publikációk.

A kiadvány szerzőgárdája a néprajztudományt különböző mélységében vizsgáló kutatókból tevődik össze. A szerzők között vannak akadémikusok, egyetemi professzorok, illetve docensek, muzeológusok, valamint önkéntes néprajzi gyűjtők és egy’kori tanítványok is – az országhatáron innen és túl. A Bárth Jánost köszöntő néprajzkutató, történész és nyelvész kollégák kutatásainak új eredményeivel egy interdiszciplináris tanulmánykötet került a tudomány asztalára. Szerkesztői bravúrként értékelhető az a kitűzött és megvalósított koncepció, mely szerint a könyvben hetven szerző köszönti írásával a 70 esztendős ünnepeltet, közöttük a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, Kothencz Kelemen, Dr. Petercsák Tivadar, Dr. Balázs Kovács Sándor, Dr. Gelencsér József, Dr. Örsi Julianna, Dr. Nagy Janka Teodóra

 • Tartalomjegyzék
 • Kiadás éve: 2014
 • Kiadás helye: Baja
 • Kiadó: Türr István Múzeum
 • Sorozat: Bajai Dolgozatok 18.
 • Terjedelem: 879 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 162 x 234 mm
 • ISBN 978-963-88482-8-4